خطوط دهگانه ماساژ تایلندی

خطو ط دهگانه و ماساژ سنتی تایلندی

مقدمه

ماساژ تایلندی یکی از هنرهای کهن شفا بخشی در طب سنتی تایلندی است و بسیار فراتر از آن چیزی است که اصطلاح « ماساژ» در ذهن ما به تصویر می کشد. این ماساژ حتی در ابتدایی ترین شکلش ترکیبی پیچیده از توالی فشار بافت نرم، کشش، پیچش و جااندازی است. ماساژ تایلندی با قدمتی بیش از هزاران سال، جریانی پیوسته از رشد و تکامل است. به همین دلیل تفاوت ها و تنوع های بسیار ظریفی در فنون و روش های ماساژ دهنده های مختلف، حتی بین سبک های ماساژ درشمال و جنوب تایلند مشاهده می شود. با توجه به این گوناگونی و تفاوت ، این ماساژ به روش های مختلفی صورت می پذیرد.

طب سنتی تایلندی

برطبق نظریه طب سنتی تایلندی، بدن انسان ازروح و چهار عنصر خاک، آب، باد و آتش ساخته شده است. معمولاَ هنگامی که این عناصر درتعادل باشند، بدن سالم است. با این وجود، اگر هر عنصر با سایر عناصر بطور مناسب کارنکند، بیماری رخ خواهد داد.

بر طبق نظریه طب تایلندی علل زیر می توانند سبب بیماری شوند:

 • عدم تعادل چهار عنصر اساسی
 • تغییرات آب و هوایی ( تغییرات فصلی)
 • تغییرات دوره های چرخه زندگی ( تغییرات مربوط به سن)
 • تغییرات چرخه های روز و شب( تغییرات مربوط به زمان)
 • تغییرات خصوصیات فیزیکی محل زندگی( تغییرات توپوگرافی)
 • زندگی همراه با رفتارهای نادرست مثل عادات خواب و خوراک غلط و عادات شغلی نادرست.

ماساژ سنتی تایلندی تنها مالش عضلات و مفاصل نیست، بلکه مانی پولاسیون نقاط ماساژ در امتداد خطوط غیر قابل رویت بنام « 10 خط اصلی ماساژ» است که مشابه « خطوط انرژی» در طب چینی می باشد. این خطوط که به زبان تایلندی « Sen Pra Tan Sib» نامیده می شود درحدود 2 سانتی متر زیرپوست قرار دارند و در سرتا سر بدن منتشرمی شوند. بر اساس نظریه ماساژ تایلندی، سلامت و تندرستی فرد به تعادل چهار عنصر بستگی دارد. عنصر باد این خطوط را برای جاری شدن و انتقال انرژی در سراسر بدن بکار می گیرد. مسدود شدن جریان باد ممکن است سبب ناراحتی یا درنهایت بیماری شود. درهنگام فشار براین خطوط، جریان انرژی داخلی (باد) دربدن تحریک می گردد. این امر بطور مستقیم ارگان ها و غدد بیمار را تحت تاثیر قرار داده و همچنین سموم را از بدن خارج می سازد.

 • تای ماساژ، تحت عنوان (THAI TRADITIONAL MASSAGE ) که بطور خلاصه با لغت TTM مطرح می شود به چهار بخش اصلی تقسیم می شوند که به قرار زیر است:

01) تای دارویی و گیاهی (طب سنتی)

02) تمرینات و روش های درمانی

03) تای مامایی و مراقبت های دوران حاملگی

04) تای ماساژ

 

ماساژ تایلندی صرفاً نباید به عنوان یک تجربه فیزیکی تلقی می شود؛ درغیر این صورت، در رسیدن به هدف واقعی اش شکست خواهد خورد. ماساژ گرفتن و ماساژ دادن در این شیوه راه ایده آلی برای مبادله ظریف و در عین حال قدرتمند انرژی بین دو فرد می باشد. ماساژ تایلندی همیشه یک فرایند دو طرفه است و موفقیت در آن به میزان بدن توجه و همدلی هر دو طرف بستگی دارد. مخصوصاً در این روزگار، ماساژ تایلندی یک لزوم حیاتی برای زندگی روزمره می باشد زیرا زیر بنای سلامتی و شادی ست . ماساژ تایلندی روشی موفق برای دستابی به تعادل متقابل انرژی بین دو نفر است. این ماساژ هماهنگی و ضرب آهنگ مورد نیاز برای زندگی را به ما می دهد.

ماساژ یکی از عالی ترین داروهاست، هم تسکین دهنده و هم آرامش بخش می باشد.

 

10 خط اصلی ماساژ تایلندی ( Sen Pra Tan Sib)

کتاب مقدس طب سنتی تایلندی بنام «Kampi Rok Nithan KhamChan» توضیح می دهد که دربدن انسان 10 خط اصلی ماساژ و درحدود 72000 خط فرعی وجود دارد. تمام این خطوط از اطراف ناف منشاء می گیرند و درجهات مختلف سراسر بدن توزیع می شوند.

این 10 خط اصلی ماساژ عبارتند از:

1- خط ایتا ( Itha): به فاصله یک سانتیمتر( یا ضخامت یک انگشت) ازسمت چپ ناف شروع شده و ازکشاله و سمت داخلی ران چپ می گذرد، به عقب چرخیده و از ناحیه پشت زانو، ران، باسن، کنارستون مهره ها و گردن بالا رفته و به سوراخ چپ بینی ختم می شود. این خط نیمکره های مغزی و ارگانهای تنفسی سمت چپ را کنترل می کند. ماساژ نقاط  این خط می تواند سردرد را معالجه کند، دمای بدن را تنظیم نماید، و مشکلات تنفسی را درناحیه سمت چپ بدن درمان کند.

2- خط پینگ- کالا ( Ping-Kala): به فاصله یک سانتیمتر( یا ضخامت یک انگشت) از سمت راست ناف شروع شده و ازکشاله ران راست می گذرد و به عقب چرخیده و از ناحیه پشت زانو، ران، باسن و کنارستون مهره ها به سوی مغز و ارگانهای تنفسی سمت راست بالا می رود.

ماساژ نقاط این خط می تواند سردرد را معالجه کند، دمای بدن را تنظیم نماید و مشکلات تنفسی سمت راست بدن را درمان کند.

3- خط سو- ما- نا ( Su-ma-na) : به فاصله دو سانتیمتر از بالای ناف و وسط  بدن شروع می شود و از درون سینه بطور مستقیم بالا رفته و از مسیر گلو می گذرد و به زبان ختم می شود. این خط ارگانهای داخلی بدن مثل قلب، ریه ها و حس چشایی را کنترل می کند.

4- خط گالا- تاری ( Gala-Taree) : ازوسط بدن و 1 سانتی متر بالای ناف شروع می شود و به 4 خط توزیع می گردد، 2 خط بالایی به بازوها، ساعد، مچ و کف دست ها و انگشتان و 2 خط پایینی به ران ها، ساق، مچ و کف پاها و انگشتان پخش می شود. این خط حرکت دست ها و پاها را کنترل میکند.

5- خط هاد- سا- رنگ- سی (Had-sa-rang-si) ازسمت چپ بدن و ازفاصله 3 سانتیمتری سمت چپ ناف شروع می شود. به سمت میان ران و پای چپ رفته و سپس ازانتهای پنج انگشت پا می گذرد سپس از سمت بیرونی پای چپ، نزدیک استخوان درشت نی ساق و ران پای چپ ادامه یافته و ازدنده های قفسه سینه درسمت چپ بدن بالا رفته و به چشم چپ ختم می شود.

6- خط تا- وا- ری (Ta-wa-ree) : در سمت راست بدن است. ازنقطه ای به فاصله 3 سانتیمتر از ناف درسمت راست شروع می شود و از وسط ران به طرف پا می رود و قبل از رسیدن به انگشتان به بالا می چرخد و درقسمت پشت از باسن، قفسه سینه، پستان ها، صورت بالا رفته و به چشم راست ختم می شود. خطوط  هاد- سا- رنگ- سی و تا- وا- ری، بینایی، حرکات چشم و پلک ها را کنترل می کند.

7- خط جان- تا- پو- سانک (Jan-tha-pu-sank) درسمت چپ ناف واقع شده و ازنقطه ای درحدود 4 سانتی متر فاصله ازکنارآن شروع می شود و از قفسه سینه به طرف گردن بالا می رود و به گوش چپ ختم می شود. این خط  توانایی شنوایی و تعادل بدن را کنترل می کند.

8- خط رو- چام( Ru-chan) : درسمت راست و ازنقطه ای درحدود 4 سانتی متر فاصله ازکنار ناف شروع می شود و از سینه تا گوش بالا می رود. این نیز بمانند خط  شماره توانایی شنوایی و تعادل بدن را کنترل می کند.

9- خط سو- کو- مانگ ( Su-ku-mang): ازنقطه ای درحدود 2 سانتی متر زیر ناف شروع می شود، اندکی به سمت چپ حفره لگن رفته و به مقعد ختم می شود. این خط اسفنکتر مقعد و دفع مدفوع را کنترل می کند.

10- خط سی- کی – نی ( si-ki-nee) : در حدود 2 سانتی متر از زیر ناف شروع می شود و اندکی به سمت راست رفته و به ارگانهای جنسی و دفعی- ادراری ختم می شود. این خط ارگانهای جنسی و دفعی ادراری را کنترل میکند.

 

علائم و بیماری های 10 خط  اصلی ماساژ یا انرژی :

انرژی باد از طریق خطوط جریان می یابد. اگریکی از خطوط مسدود شود، باد می تواند سبب بیماری شود. درزیر نشانه ها و بیماری های ناشی از مسدود شدن انرژی باد در 10 خط اصلی ماساژ ارائه می گردد:

 • خط ایتا: سردرد، سرگیجه، تب، لرز، کمردرد، دردهای چشمی
 • خط پینگ- کالا: سردرد، آبریزش بینی، گلو درد، ریزش اشک وچشم درد.
 • خط سو- ما- نا: عدم توانایی برای صحبت کردن به دلیل خشکی زبان، احساس فشار در قفسه سینه، فراموشی و احساس سرما
 • خط گالا- تاری: کرختی بدن و احساس سرما
 • خط هاد- سا- رنگ و خط تا- واری: درد حدقه چشم، عدم توانایی برای باز کردن چشم ها
 • خط جان- تا- پو- سانک و خط رو- چام: گوش درد، مشکل شنوایی، احساس پژواک در گوش ها و کمبود تعادل بدن
 • خط سو- کو- مانگ: معده درد، عدم توانایی درغذا خوردن یا دفع، درد مقعد.
 • خط سی – کی- نی: احساس درد در ارگانهای جنسی

بطور کلی ماساژ سنتی تایلندی عمومی یا ژنرال که بصورت آکادمیک و مدرسه ای در کالج های معتبر کشور تایلند تدریس می شود در غالب 5 سطح و 103 حرکت انجام می پذیرد که هرکدام از این سطوح با کاربرد و اهداف ویژه ای را دنبال می کند که در وضعیت های مختلفی صورت می پذیرد که ذیل به آن اشاراتی می نماییم.

ردیف

شرح

وضعیت قرار گیری بدن

تعداد مراحل

1

سطح یک

درحالت طاقباز (خوابیده به پشت)

32

2

سطح دو

در حالت طرفین ( خوابیده به پهلو)

18

3

سطح سه

در حالت دمر ( خوابیده به شکم)

21

4

سطح چهار

درحالت طاقباز (خوابیده به پشت)

8

5

سطح پنج

در حالت نشسته

24

مجموع                                                                                                            103                           

 

موارد ممنوعیت ها در ماساژ تایلندی:

1-داشتن تب بالا تشنج و بیماری های صرعی

2-داشتن سرطان

3-استفاده از مشروبات الکلی حداقل 5 ساعت قبل از ماساژ

4-حداقل تا 48 ساعت بعد از تصادف یا شکستگی از ماساژ استفاده نشود

5-افرادی که دچار حساسیت های پوستی یا التهابات هستند

مواردی که باید با احتیاط ماساژ داده شود:

1-اگربیمار دیابت داشته باشد

2-اگربیمار دارای ناراحتی قلبی باشد

3-اگربیمار فشار خون داشته باشد (برای این دسته بیماران ماساژ بایستی با فشار اندک و مدت زمان کم اجرا شود) 

نواحی که با احتیاط باید ماساژ داده شود (ماساژ با فشار و مکث زیاد توصیه نمی شود)

1-بین گوش و شقیقه

2-نقطه جلو و مرکز گوش

3-دو طرف چانه

4-لبه های اطراف شانه

 

نقاطی که ماساژ فشاری ممنوع می باشد:

 • سرخرگ یا شاهرگ اصلی
 • گیجگاه
 • استخوان ترقوه
 • زیر بغل (بدلیل وجود غدد لنفاوی)
 • خط آرنج
 • پشت زانو
 • اطراف استخوان هایی که قبلاً دچار شکستگی شده بودند ( ترکش، گلوله، پلاتین)
 • اطراف نواحی که جراحی شده باشد
 • اطراف زخم ها و جراحات مزمن

ترجمه و گرد آوری: بکتاش الهامیان

منبع: thai traditional medical & massage by: preeda tantrongchitr

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn